Terug naar boven

Wat bij ziekte als zelfstandige?

Als zelfstandige is het nuttig op voorhand al even na te denken over wat er gebeurt bij ziekte. Controleer bijvoorbeeld of je de contactgegevens van je coachees hebt om je (nu wellicht online) afspraken te verplaatsen. Ook je financiële situatie bekijk je best op voorhand. Zo heb je recht op een uitkering via je ziekenfonds maar kan je ook een gewaarborgd inkomen afsluiten bij een sociaal verzekeringskantoor of andere verzekeraar.

Een uitkering via je mutualiteit, al sneller dan je denkt.

Goed nieuws voor zelfstandigen: sinds 1 juli 2019 is de carenzperiode (of wachtperiode) van 14 dagen verdwenen! Dit betekent dat je als zelfstandige al vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid recht hebt op een uitkering. De voorwaarde is wel dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt blijft. Bij een ziekteperiode van bijvoorbeeld 7 dagen kan je dus geen aanspraak maken op een uitkering.

De ziekteperiode begint te lopen vanaf de dag waarop je dokter het getuigschrift ondertekent. Laat dit getuigschrift dus van in het begin van je arbeidsongeschiktheid invullen door je arts.

Stap 1: erkenning van je arbeidsongeschiktheid

Eerst en vooral moet je arbeidsongeschiktheid erkend worden. Dien hiervoor een aangifte in bij je ziekenfonds. Je kan het standaardformulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ op de website van jouw ziekenfonds vinden en downloaden. Nadat het getuigschrift ingevuld en ondertekend is door jezelf en je arts, moet je het binnen de 7 kalenderdagen aan je ziekenfonds bezorgen.

Tijdens de corona-maatregelen raden mutualiteiten aan om alles digitaal te laten verlopen. Download het formulier, onderteken het en stuur het daarna online door naar je huisarts. Nadien kan jij het ondertekende formulier online doorsturen naar je mutualiteit.

Opgelet: een laattijdige aangifte kan ertoe leiden dat je een deel van je uitkering verliest. De datum van de aangifte wordt geverifieerd aan de hand wanneer je het ingevulde formulier naar je ziekenfonds verzonden hebt. Voel je je ziek? Wacht dan niet af maar download meteen het formulier op de website van je ziekenfonds.

Je arbeidsongeschiktheid verlengen? Indien je na een periode van arbeidsongeschiktheid nog niet aan de slag kan, moet je opnieuw tijdig een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ indienen om de erkenning te laten verlengen.

Stap 2: Jouw sociale bijdragen

Je ziekenfonds kan maar een uitkering toekennen als je sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid in orde zijn. Dit betekent ofwel dat de betrokken bijdragen betaald zijn (inclusief eventuele verhogingen wegens laattijdige betaling), ofwel dat je de betrokken bijdragen niet verschuldigd bent en een ‘gelijkstelling’ geniet (bv. vrijstelling toegekend door het RSVZ, vrijstelling na bevalling, gelijkstelling in het kader van mantelzorg).

Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid begint in de tweede of derde maand van een kwartaal, dan moet ook de bijdrage van dat kwartaal in orde zijn.

Hoeveel bedraagt de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen?

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie:

  • Met gezinslast: 60,86 euro per dag
  • Alleenstaande: 48,71 euro per dag
  • Samenwonend: 37,35 euro per dag

Ook zaterdagen worden als een vergoedbare dag beschouwd. Per week kan je dus 6 dagen betaald worden.

Wat met zelfstandigen in bijberoep?

Als zelfstandige in bijberoep ben je verzekerd via je statuut als loontrekkende of ambtenaar. Je hebt dan vanaf dag 1 van ziekte recht op loon van je werkgever. Na 30 dagen arbeidsongeschiktheid ontvang je een uitkering van je mutualiteit.

Gewaarborgd inkomen

Heb je daarnaast ook een gewaarborgd inkomen afgesloten bij een sociaal verzekeringskantoor of andere verzekeraar? Denk er dan zeker aan om ook hiervoor tijdig de nodige administratie in orde te brengen.