Gebruikersvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn geldig voor iedereen die zich inlogt op Vind-een-Coach.be (verder vermeld als ‘de gebruiker’) en zijn geldig vanaf 17/11/2011.

1. Doel van deze website

 • Vind-een-Coach.be heeft als doel om coaching en zelfontwikkeling laagdrempelig te maken en de zoektocht naar een geschikte hulpverlener of cursus te vergemakkelijken.
 • Zo is Vind-een-Coach.be een kwaliteitsvolle doorverwijssite waar coaches hun praktijk kenbaar maken, zodat cliënten op een duidelijke en efficiënte manier de hulpverlener kunnen vinden die bij hen past.
 • Ook kunnen organisators infosessies, lezingen, workshops, activiteiten, cursussen, trainingen, opleidingen enz. – die te maken hebben met het thema van de website – via Vind-een-Coach.be bekendmaken aan een doelgericht publiek.

2. Vermelding

 • Een vermelding op Vind-een-Coach.be houdt in dat de gegevens over de gebruiker, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten opgenomen worden in de zoekacties en opgelijst worden naargelang de selectie van de bezoeker. Ook zullen de opgestelde pagina’s opgenomen worden door de verschillende zoekmachines. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zichzelf, zijn praktijk en/of zijn organisatie en activiteiten voor te stellen op een persoonlijke pagina waar enkel zelfbepaalde gegevens zichtbaar zijn. Alle gegevens moeten conform het doel van deze website zijn.
 • Voor de duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website kan er per profiel slechts één persoon vermeld worden en dient het op één persoonsnaam te staan. De geselecteerde klachten en coachingsvormen, de opleidingen, beroepsverenigingen en het eventuele licentienummer zijn immers persoonsgebonden.
 • De naam van de groepspraktijk kan wél vermeld worden bij 'praktijknaam' en verschijnt dan in de titel achter de persoonsnaam. In de persoonlijke tekst kan naast de eigen tekst, ook informatie gegeven worden over de groepspraktijk of collega's waarmee je samenwerkt.
 • Via de login-gegevens kan de gebruiker de persoonlijke gegevens zelf beheren, wijzigen of aanvullen.

3. Tarieven

 • Een vermelding op Vind-een-Coach.be is geldig respectievelijk voor 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar, startende vanaf de verwerking van betaling of aansluitend op de nog lopende termijn.
 • Prijzen voor coaches
  Prijzen voor het plaatsen van activiteiten (als coach)
  Prijzen voor organisatoren voor het plaatsen van workshops, cursussen, opleidingen ea
  (incl 15 gratis credits per jaar)
 • De startdatum van de vermelding is de dag van het online plaatsen van het persoonlijke profiel door Vind-een-Coach.be. De vermelding eindigt op dezelfde dag van het afgeronde jaar, afhankelijk van de gekozen termijn. (Bijvoorbeeld voor een jaarvermelding: start 18 oktober 2012 – einddatum tem 18 oktober 2013)
 • Uitzonderingen zijn mogelijk afhankelijk van tijdelijke aanbiedingen. Aanbiedingen hebben een beperkte geldigheid.
 • Credits voor het plaatsen van activiteiten zijn steeds volledig verbonden aan het profiel. Indien de vermeldingtermijn van het profiel verlopen is, kunnen de credits niet afzonderlijk gebruikt worden. Resterende credits blijven behouden totdat het profiel opnieuw verlengd wordt en kunnen verder gebruikt worden eens de betaling voor het profiel verwerkt is.
 • Alle tarieven zijn onder voorbehoud van typfouten.
 • De tarieven kunnen jaarlijks wijzigen (zie ook §10. Wijzigingen).

4. Aanmelding

 • Bij aanmelding geeft de gebruiker zijn naam en mailadres op. Na goede ontvangst wordt naar dit mailadres een mail verzonden met bevestigingslink. Via LOGIN kan de gebruiker zich inloggen, zijn profiel aanmaken en de facturatiegegevens in vullen. Na het ingeven van de hoofdzakelijke gegevens, krijgt de gebruiker een uitnodiging tot betaling toegestuurd via mail. De gegevens kunnen nadien aangevuld of gewijzigd worden.
 • Na het ontvangen van de betaling worden deze gegevens binnen een termijn van 10 werkdagen op de website geplaatst door Vind-een-Coach.be.
 • De factuur wordt naar het opgegeven mailadres gestuurd. De gebruiker is verantwoordelijk om vóór zijn betaling de juiste btw - gegevens in zijn profiel in te brengen.
 • De gebruiker heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren binnen 14 dagen na de betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Vind-een-Coach.be is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe storingen.
 • Een wachtwoord kan opnieuw opgevraagd worden op de inlogpagina. Dit zal verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

5. Betaling

 • Zoals eerder vermeld krijgt de gebruiker na het invullen van de hoofdzakelijke gegevens een aanvraag tot betaling via het opgegeven mailadres.
 • Betalingen kunnen enkel volbracht worden via overschrijving.
 • De voldane factuur wordt naar het opgegeven mailadres gestuurd.
 • Bij het niet betalen worden de gegevens niet op de website geplaatst. Bij verlenging van de vermelding dient de betaling te gebeuren ten laatste 15 dagen voor het vervallen van de vermelding. Op tijd betalen vermijdt dat het profiel en/of aangemelde activiteiten automatisch offline gaan en hiermee de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines verloren gaan.

6. Contactnames goed ontvangen

 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het goed ontvangen van de contactnames via email van zijn cliënten. Hierbij is het cruciaal dat hij een goedwerkend emailadres opgeeft.
 • Daarnaast is het raadzaam om wekelijks de spambox na te kijkt op gewenste berichten zoals emails van en contactnames via Vind-een-Coach.be.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn emailadres.
 • Hier lees je hoe je onze emails goed ontvangt.

7. Verlengen / stopzetten

 • De gebruiker krijgt 5 weken voor het verlopen van de vermelding per mail een uitnodiging tot verlenging. De gebruiker dient te bevestigen door de overschrijving uit te voeren ten laatste 15 werkdagen voor het vervallen van de vermelding.
 • De nieuwe vermelding gaat van start de eerste dag na het verstrijken van de vorige einddatum.
 • De gebruiker hoeft bij het niet verlengen van de vermelding geen opzeg te geven en er is geen opzeggingstermijn.
 • De gebruiker kan de verlenging annuleren binnen 14 dagen na betaling. Deze annulering dient te gebeuren via mail naar het contactadres. Vind-een-Coach.be is niet verantwoordelijk voor het te laat of niet ontvangen van de annulering door externe verstoringen.
 • Wanneer de gebruiker de vermelding wenst stop te zetten voor het verstrijken van de einddatum, dient dit aangevraagd te worden via mail naar het contactadres. Binnen een termijn van 14 werkdagen zullen alle gegevens offline gezet worden. Een terugbetaling van de vermelding of een deel hiervan is niet mogelijk.
 • Na stopzetting of niet verlengen blijven de persoonlijke inloggegevens geldig gedurende 1 jaar. Hiermee heeft de gebruiker de mogelijkheid om het persoonlijk profiel opnieuw te activeren na betaling en na aanvraag via mail naar het contactadres. De gebruiker dient zich bewust te zijn dat een onderbreking van zijn vermelding het verliezen van de waardevolle opgebouwde geschiedenis en linken in de zoekmachines tot gevolg heeft.
 • Vind-een-Coach.be behoudt zich het recht de site of de werking hiervan stop te zetten, voor welke reden dan ook. Niet-gebruikte credits vervallen bij deze en worden niet terugbetaald. Lopende vermeldingen worden op het moment van off-line gaan stopgezet en worden niet terugbetaald. Eventuele schade door het stopzetten van de site wordt niet vergoed.

8. Gegevens

 • Met de inloggegevens heeft de gebruiker de mogelijkheid om ten alle tijden gegevens op het persoonlijk profiel te wijzigen of aan te vullen. Deze gegevens kunnen enkel beheerd worden door de gebruiker in kwestie. Derden hebben geen toegang tot het wijzigen van deze gegevens. Vindeencoach.be heeft het recht om ten allen tijden wijzigingen aan te brengen aan de inhoud en lay-out van het profiel of om bepaalde gegevens te verwijderen. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk.
 • Wanneer Vind-een-Coach.be van mening is dat bepaalde gegevens ongepast zijn, niet van toepassing zijn volgens de doelstellingen van de website, niet waarheidsgetrouw zijn, misleidende informatie bevat of schade zou kunnen veroorzaken aan de website of aan derden, heeft Vind-een-Coach.be het recht om het profiel onmiddelijk en definitief te verwijderen en de vermelding stop te zetten. Tegen deze beslissing is geen tegenspraak mogelijk en er zal geen terugbetaling gebeuren van het vermeldingsbedrag of een deel hiervan.
 • De gebruiker dient de gegevens op te stellen conform met het doel van de website en mogen niet in strijd zijn met de wet.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar profiel. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van de zoektermen (coachingsvormen, klachten ea), rekening houdend met bescherming van beroepstermen, patenten en andere regelgeving. Vind-een-Coach.be is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onwetmatige selectie door de gebruiker. Ook de volledige inhoud van persoonlijke tekst, en de juistheid hiervan, is de verantwoordelijkheid van de gebruiker en kan niet verhaald worden op Vind-een-Coach.be.
 • Teksten en omschrijvingen moeten zelf geschreven of herformuleerd zijn en mogen niet overgenomen worden van derden.
 • Er kunnen tot 3 linken naar een persoonlijke website geplaatst worden. Linken naar een andere doorverwijssite of sites die niet conform zijn aan het doel van Vind-een-Coach.be zijn niet toegestaan en zullen verwijderd worden.
 • Vind-een-Coach.be verklaart dat gegevens van de gebruiker niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden en niet zullen worden doorgegeven aan derden.
 • Gelet op de wet van 8/12/’92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stemt de gebruiker er mee in dat alle door de coach ingevoegde gegevens, uitgezonderd de facturatie –en registratiegegevens, worden gepubliceerd op de website en bijgevolg raadpleegbaar zijn.
 • Vind-een-Coach.be is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens door derden.

9. Contact

 • Vind-een-Coach.be heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit zonder de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat enige tegenspraak mogelijk is.
 • Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.

10. Storingen

 • Vind-een-Coach.be is niet aansprakelijk voor algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden.
 • Het is mogelijk dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding. Dit is enkel om de functionaliteit te verbeteren. Vind-een-Coach.be is niet aansprakelijk voor eventuele schade hierdoor.
 • Vind-een-Coach.be kan niet garanderen dat de website ten alle tijden beschikbaar is.

11. Wijzigingen

 • Vind-een-Coach.be heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de algemene inhoud, lay-out of functionaliteit.
 • De domeinnamen kunnen gewijzigd worden.
 • Vind-een-Coach.be heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen, als ook de tarieven. Nieuwe voorwaarden en tarieven zijn automatisch van toepassing bij het vernieuwen van de vermelding.

Vind-een-Coach.be is een project van I-Publicity comm.v.